Regulamin

I. RYWALIZACJA 1. W zawodach biorą udział zespoły 4-osobowe w składzie mieszanym (w zespole musi być przynajmniej jedna osoba płci przeciwnej, niż reszta) - na trasie długiej; na trasie krótkiej rywalizują zespoły dwuosobowe w dowolnym składzie

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia).

 3. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom w momencie rejestracji w bazie zawodów.

 4. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.

 5. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

 6. Wszystkie zespoły startują jednocześnie i zmierzają do mety non-stop. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.

 7. Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów.

 8. Na kilku punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.

 9. O kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje liczba zaliczonych punktów kontrolnych (część nie będzie obowiązkowa); przy tej samej liczbie zaliczonych PK decyduje czas przybycia zespołu w komplecie na metę. Warunkiem klasyfikacji zespołu jest zaliczenie w komplecie punktów kontrolnych oraz zadań specjalnych.

 10. Na wszystkich etapach oraz na wszystkich punktach kontrolnych zespoły muszą pojawić się z pełnym wyposażeniem wymaganym na danym etapie (m.in. z rowerami lub sprzętem alpinistycznym). Organizator poinformuje zawodników na odprawie technicznej lub podczas trasy, na których etapach lub punktach kontrolnych nie będzie to wymagane.

 11. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

II. ZADANIA SPECJALNE 1. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)

 2. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

III. MAPY 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Każdy zespół otrzyma po komplecie map w skali 1:50 000 i mapy do biegu na orientację

 2. Zabronione jest korzystanie z innych map.

 3. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

IV. PUNKT KONTROLNY (PK) 1. Punkt kontrolny wyposażony jest biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (perforator).

 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.

 3. Zespoły same dokonują potwierdzenia na karcie startowej przyrządem umieszczonym przy lampionie (niezależnie czy na PK jest obsługa sędziowska czy jej nie ma).

 4. Na PK z obsługą sędziowską zespoły muszą zameldować się sędziemu, a zaliczenie obecności nastąpi w chwili pojawienia się zespołu w komplecie- W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.

 5. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

 2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.

 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE: • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)

 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów

 • noktowizory

 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:


a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów: • 1 x nóż lub scyzoryk

 • 1 x gwizdek

 • 1 x czołówka (lub inna latarka) z zestawem baterii

 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)

 • 1 x migające światło (białe lub czerwone)

 • 1 x paszport lub dowód osobisty

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na zadania alpinistyczne (trasa długa): • kask

 • uprząż

 • lonża x 2

 • karabinki zakręcane x 4

 •  przyrząd zjazdowy (kubek, płytka, reverso, rolka, itd) - zabroniona ósemka. Zjazdy w tzw wysokim przyrządzie. Asekuracja z prusa.

 • Zestaw standardowy do wychodzenia (poignee, croll, basic,  ewentualnie jak kto lubi mogą być węzły samozaciskowe:)). Nie używamy tibloca, jak najbardziej wskazane będzie posiadanie pętli  nożnej i taśmy do crolla.

c) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na zadania alpinistyczne (trasa krótka) - zapewniają organizatorzy


d) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etapy rowerowe: • 1 x sprawny rower górski

 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)

 • 1 x tylne czerwone światełko

e) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap rolkowy: • kask rowerowy lub wspinaczkowy

 • rolki

f) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na odcinek kajakowy: • wiosła, kajaki, kapoki (dostarcza organizator)

g) Inne osobiste wyposażenie każdego zawodnika: • zestaw skrzyń (plecaków) na sprzęt (maksymalny łączny rozmiar do 150 litrów)

h) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów: • 2 x kompas (trasa krótka - 1 kompas)

 • 1 x telefon komórkowy

 • 1 x apteczka o zawartości:

2 x bandaż dziany
2 x bandaż elastyczny
2 x gaza jałowa
1 x zestaw leków przeciwbólowych (min. 8 sztuk)
1 x zestaw plastrów z opatrunkiem (min. 10 sztuk)
1 x nożyczki
1 x 50 ml woda utleniona w płynie


WYPOSAŻENIE ZALECANE: • ubezpieczenie medyczne i NNW

 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji

 • zapięcie do roweru

VI. STREFY ZMIAN (PRZEPAKI) 1. W czasie zawodów będzie możliwa wymiana wyposażenia osobistego jedynie w wyznaczonych Strefach Zmian.

 2. Zespół ma prawo do korzystania ze Strefy Zmian po ukończonym etapie.

 3. Każda drużyna musi spakować cały swój sprzęt do pojemników do Stref Zmian o limitowanej objętości. Zespół musi korzystać z własnych opakowań (np. skrzynie, plecaki, worki), które zabezpieczą sprzęt przed uszkodzeniem.

 4. Zespoły muszą oznaczyć swój depozyt znacznikami przekazanymi od Organizatorów (numer zespołu).

VII. ZASADY KLASYFIKACJI 1. Ukończenie zawodów

  1. Kryterium klasyfikacji zespołów jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.

  2. Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.

 2. Rezygnacja

  1. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

  2. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

  3. Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa.

 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (a przez to zespołu):

  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,

  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 4. Inne

  1. Zespół, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi udać się do najbliższego punktu kontrolnego lub strefy zmian, albo najbliższej miejscowości.

  2. Zespół sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzielenie pomocy medycznej.

VIII. PROTESTY 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w wysokości 200 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.

 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

IX. LIMIT CZASU 1. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.

 2. Limity będą podane na mapie lub opisie trasy (przy poszczególnych punktach kontrolnych) w godzinach liczonych od startu.

 3. Limit czasu na pokonanie całej trasy wynosi 67 godzin (trasa długa) i 43 godziny (trasa krótka). Zespoły, które nie przybędą na metę przed upływem limitu, nie będą klasyfikowane.

X. KARY I PREMIE CZASOWE 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

  1. niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - 3 godziny.

  2. brak lub użyczanie pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut

  3. brak osobistego numeru startowego - 1 godzina

  4. brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut

  5. nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

 2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.

 3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

XI. NUMERY STARTOWE 1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.

 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.

 4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

XII. ŻYWIENIE NA TRASIE 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.

 2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.

 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

 4. Organizator zapewnia ciepły posiłek i wodę w jednej ze stref zmian

XIII. BEZPIECZEŃSTWO 1. Informacje ogólne

  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.

  2. Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.

  3. Każdy zespół musi posiadać przez cały okres zawodów przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.

  4. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 2. Procedury w razie wypadku

  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.

  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.

 3. Osoba, która uległa wypadkowi

  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.

  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

  3. Jeśli pomoc zostanie udzielona zespół może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów.

XIV. UBEZPIECZENIE 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XV. INNE 1. Osoby trzecie

  1. Zespoły mogą korzystać z pomocy przypadkowo spotkanych osób (poza sytuacjami wymienionymi w Regulaminie) oraz z ogólnodostępnych sklepów, barów itd.

  2. Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich podczas zawodów jest zabroniona.

  3. Nielegalna pomoc powodować będzie dyskwalifikację zawodników.

XVI. ZAKAZY I OBOWIĄZKI 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Wszystkie odcinki trasy, gdzie istnieje możliwość wykorzystania transportu, będą obserwowane przez sędziów. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.

 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.

 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Timex Rajdu 360°.

 2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.

 6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zespołów, które przerywają rywalizację na trasie.

 7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

 9. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.